Vuot_chuong_ngai_vat_2

Vuot_chuong_ngai_vat_2

Hướng đến tới đích cuối cùng. Dù kết quả không hẳng đã “tốt đẹp”