Dot_nen_2 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Dot_nen_2

Hình ảnh ngọn nến

Ngọn lửa được các bạn truyền cho nhau, từng tình cảm của các bạn như có sức lan toả mãnh liệt đến mỗi người sung quanh. Lửa có thể tắt nhưng trong mỗi bạn sẽ có một ngọn lửa không bao giờ tắt. Ngọn lứa của tình bạn, tình “anh em”.