Khoi_dong_gala | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Khoi_dong_gala

Các điệu nhảy các nhóm trưởng

Đội trưởng các đội ra mắt bằng những điệu nhảy “đẹp”,”độc”,”ạ”