Ky_niem_35_nam_cholimex_1

Cholimex kỷ niệm 35 năm - Xây dựng và phát triển

Hệ thống âm thanh-ánh sáng Dịch vụ 24h chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Cholimex