Ky_niem_35_nam_cholimex_7

Cholimex kỷ niệm 35 năm - Xây dựng và phát triển

Dịch vụ 24H chuẩn bị sân khấu cho lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Cholimex