Ky_niem_35_nam_cholimex_8 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Ky_niem_35_nam_cholimex_8

Cholimex kỷ niệm 35 năm - Xây dựng và phát triển

Mọi thứ đã chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Cholimex