Ky_niem_35_nam_cholimex_9

Cholimex kỷ niệm 35 năm - Xây dựng và phát triển

Tiếc mục văn nghệ mở màng cho lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Cholimex