Ky_niem_35_nam_cholimex_13

Cholimex kỷ niệm 35 năm - Xây dựng và phát triển

Tiết mục hát đồng ca kết hợp với múa trong lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Cholimex