Ky_niem_35_nam_cholimex_15 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Ky_niem_35_nam_cholimex_15

Cholimex kỷ niệm 35 năm - Xây dựng và phát triển

Chiếc bánh kem kỷ niệm 35 năm thành lập Cholimex