Ky_niem_35_nam_cholimex_16 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Ky_niem_35_nam_cholimex_16

Cholimex kỷ niệm 35 năm - Xây dựng và phát triển

Ban lãnh đạo công ty cùng nhau cắt bánh kem