Thi công phông sân khấu "Đảng là cuộc sống của tôi" | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Thi công phông sân khấu “Đảng là cuộc sống của tôi”

Thi công phông sân khấu "Đảng là cuộc sống của tôi"

Phong sân khấu đã hoàn thành, mọi thứ đã sẵn sàng.