13319980_1808287419404396_6860984761209622571_n | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

13319980_1808287419404396_6860984761209622571_n

Thi công phông sân khấu "Đảng là cuộc sống của tôi"

Nhân viên Dịch vụ 24h đang kiểm tra lại phong sân khấu.