Cho thuê âm thanh "Liên hoan thủ lĩnh TNCN TP lần 3 năm 2016" | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Cho thuê âm thanh “Liên hoan thủ lĩnh TNCN TP lần 3 năm 2016”

Bốn đặc trưng riêng biệt về sự trung thực của âm thanh.

Ở các dàn máy tốt khi phát ra âm thanh sẽ không bị lẫn lộn được các âm đặc trưng mà ta không tài nào phân biệt được ở các dàn máy thường.