hang_muc_teambuilding 3 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

hang_muc_teambuilding 3

Cung cấp hạng mục teambuilding-ngày hội 2016 "BIG RACE - BIG FAMILY"

Vượt tường lưới thử thách tính cẩn thận khéo léo, dẻo dai của mọi người.