hang_muc_teambuilding 6 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

hang_muc_teambuilding 6

Cung cấp hạng mục teambuilding-ngày hội 2016 "BIG RACE - BIG FAMILY"

“Biệt đội” 24h cung cấp cáp thép cho trò chơi trong chương trình ngày hội 2016 “BIG RACE – BIG FAMILY”