thi_cong_chuong_trinh_4xay_3chong 3 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

thi_cong_chuong_trinh_4xay_3chong 3

Hội nghị tổng kết "4 xây - 3 chống" Thành đoàn TP.HCM

Phông sân khấu đã hoàn thành, các bạn đang tổng duyệt cho chương trình.