Chao_he_yeu_thuong 6 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Chao_he_yeu_thuong 6

Ngày hội "Chào hè yêu thương" lần III năm 2016

Nhân viên Dịch Vụ 24H cố gắng trong từng công việc để chương trình diễn ra thành công.