Chao_he_yeu_thuong 7 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Chao_he_yeu_thuong 7

Ngày hội "Chào hè yêu thương" lần III năm 2016

Cờ lưu niệm được trao cho các đơn vị: Quận Đoàn Q7, Trung tâm Văn hóa Q7, Trung tâm Thể dục Thể thao Q7.