le_ra_quan_Mua_he_xanh 4 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

le_ra_quan_Mua_he_xanh 4

Lễ ra quân Mùa hè xanh-kỳ nghỉ hồng 2016

Chiến dịch đã được triển khai sâu rộng tới tất cả các cơ sở đoàn, có những bước phát triển vững chắc; khẳng định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của mình