le_ra_quan_Mua_he_xanh 6 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

le_ra_quan_Mua_he_xanh 6

Lễ ra quân Mùa hè xanh-kỳ nghỉ hồng 2016

Cờ chiên dịch được trao cho Ban chỉ huy chiến dịch Mùa hè xanh – Kỳ nghỉ hồng lần thứ 10.