phong_chup_hinh_MTV 3 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

phong_chup_hinh_MTV 3

Phông chụp ảnh chương trình MTV Connection - Wake Up The Monster

Phông chụp ảnh được trang trí thêm bục có trải thảm, đèn.