Le_ky_ket_lien_tich_sawaco 2 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Le_ky_ket_lien_tich_sawaco 2

Cấp định mức nước sinh hoạt cho sinh viên, người lao động ở trọ

Các Ban lãnh đạo tiến hành ký kết công tác phối hợp liên tịch thực hiện chương trình.