Le_ky_ket_lien_tich_sawaco | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Le_ky_ket_lien_tich_sawaco

Cấp định mức nước sinh hoạt cho sinh viên, người lao động ở trọ

Tặng hoa cho Ban lãnh đạo khi lễ ký kết hoàn thành.