Bà Trận Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Bình Phước